දෙවැනි අකුණා ආපදා සමය අත ළඟ !

Show simple item record

dc.contributor.author අභයසිංහ, කේ.ආර්.
dc.date.accessioned 2014-08-04T05:53:39Z
dc.date.available 2014-08-04T05:53:39Z
dc.date.issued 2012-09-02
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 27 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2675
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject අකුණු අනතුරු en_US
dc.title දෙවැනි අකුණා ආපදා සමය අත ළඟ ! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account