ලක්දිව වාපි (වාරි) ශිෂ්ටාචාරයේ ‍දේශීය අභිමානය

Show simple item record

dc.contributor.author ඇටිපොළ, එම්.බී.
dc.date.accessioned 2014-08-05T06:18:23Z
dc.date.available 2014-08-05T06:18:23Z
dc.date.issued 2012-09-12
dc.identifier.citation දිවයින, පි. ii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2695
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject වාරි ශිෂ්ටාචාරය en_US
dc.title ලක්දිව වාපි (වාරි) ශිෂ්ටාචාරයේ ‍දේශීය අභිමානය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account