මාදුරු ඔය වන අලි - මිනිස් ගැටුම පිටුදැකීමට නම්

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රකාශ්, සුපුන් ළහිරු
dc.date.accessioned 2014-08-05T07:40:19Z
dc.date.available 2014-08-05T07:40:19Z
dc.date.issued 2012-09-12
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 05 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2700
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject මාදුරු ඔය en_US
dc.subject අලි මිනිස් ගැටුම en_US
dc.title මාදුරු ඔය වන අලි - මිනිස් ගැටුම පිටුදැකීමට නම් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account