රජරට වකුගඩු රෝගයේ වසන්කළ සැබෑ තත්වය

Show simple item record

dc.contributor.author ජයසුමන, සී.
dc.date.accessioned 2014-08-07T04:21:42Z
dc.date.available 2014-08-07T04:21:42Z
dc.date.issued 2012-09-23
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 32 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2710
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject වකුගඩු රෝග en_US
dc.subject මහජන සෞඛ්‍යය en_US
dc.title රජරට වකුගඩු රෝගයේ වසන්කළ සැබෑ තත්වය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account