පරිසර හිතකාමී සමාජයක් වෙනුවෙන් ජාතික හරිත සම්මාන 2012

Show simple item record

dc.contributor.author උඩුකල, සුනිල්
dc.date.accessioned 2014-08-08T03:47:11Z
dc.date.available 2014-08-08T03:47:11Z
dc.date.issued 2012-12-03
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 07 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2725
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject හරිත සම්මාන en_US
dc.title පරිසර හිතකාමී සමාජයක් වෙනුවෙන් ජාතික හරිත සම්මාන 2012 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account