ඉදිරියේදී මෙරටට විශාල භුමිකම්පාවක අවදානමක් !

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණසේකර, එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2014-08-12T03:53:48Z
dc.date.available 2014-08-12T03:53:48Z
dc.date.issued 2012-12-12
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2747
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject භූමිකම්පා en_US
dc.title ඉදිරියේදී මෙරටට විශාල භුමිකම්පාවක අවදානමක් ! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account