ක්‍රියාත්මික වීමට කාලයයි

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-21T05:35:45Z
dc.date.available 2013-10-21T05:35:45Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation 2p. en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/276
dc.language.iso other en_US
dc.publisher බත්තරමුල්ල:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය en_US
dc.title ක්‍රියාත්මික වීමට කාලයයි en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account