සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නවෝදය කල්පිටියේ පරිසරය වනසයිද?

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රියන්ත, එස්.
dc.date.accessioned 2014-08-14T09:43:26Z
dc.date.available 2014-08-14T09:43:26Z
dc.date.issued 2012-12-30
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 13 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2785
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject සංචාරක කර්මාන්තය en_US
dc.subject පරිසර විනාශය en_US
dc.title සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නවෝදය කල්පිටියේ පරිසරය වනසයිද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account