සැන්ඩි නිසා ඇමරිකාවට සිදු වූ විනාශය

Show simple item record

dc.contributor.author වර්ණකුලසූරිය, කේ.
dc.date.accessioned 2014-08-15T04:20:34Z
dc.date.available 2014-08-15T04:20:34Z
dc.date.issued 2012-11-01
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 07 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2787
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject සුළි සුළං en_US
dc.title සැන්ඩි නිසා ඇමරිකාවට සිදු වූ විනාශය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account