ගංවතුරෙන් පාඩම් උගෙන ජලාශ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ක්‍රමවේදය

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author උඩවත්ත, අමල්
dc.date.accessioned 2014-08-28T09:34:53Z
dc.date.available 2014-08-28T09:34:53Z
dc.date.issued 2011-02-16
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 14, 15 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2915
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර
dc.subject ගංවතුර en_US
dc.title ගංවතුරෙන් පාඩම් උගෙන ජලාශ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ක්‍රමවේදය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account