පෘථිවිය මොහොතකට නිහඩ කළ සූර්ය ගිනිදැල්

Show simple item record

dc.contributor.author ජයමාන්න, එල්.
dc.date.accessioned 2014-08-29T08:27:25Z
dc.date.available 2014-08-29T08:27:25Z
dc.date.issued 2011-02-22
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2926
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject ගිනි දැල් en_US
dc.subject සූර්ය පිපිරීම් en_US
dc.title පෘථිවිය මොහොතකට නිහඩ කළ සූර්ය ගිනිදැල් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account