විදුලිය පිරිමසා ජාතික ධනය ඉතිරි කරන LED විදුලි පහන්

Show simple item record

dc.contributor.author උඩවත්ත, අමල්
dc.date.accessioned 2014-09-01T04:50:56Z
dc.date.available 2014-09-01T04:50:56Z
dc.date.issued 2011-02-23
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2929
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject ලෙඩ් විදුලි පහන් en_US
dc.title විදුලිය පිරිමසා ජාතික ධනය ඉතිරි කරන LED විදුලි පහන් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account