නිවස තුල සම්පත් කළමනාකරණයේ යුතුකම් සහ වගකීම්

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-22T04:32:03Z
dc.date.available 2013-10-22T04:32:03Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation 2p. en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/293
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය en_US
dc.relation.ispartofseries පත්‍රිකා අංක:6
dc.subject home en_US
dc.subject resource management en_US
dc.title නිවස තුල සම්පත් කළමනාකරණයේ යුතුකම් සහ වගකීම් en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account