යළි පණ ලබන වාරි ශිෂ්ටාචාරය

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author රූබසිංහ, ඒ.
dc.date.accessioned 2014-09-01T09:33:56Z
dc.date.available 2014-09-01T09:33:56Z
dc.date.issued 2011-01-02
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2941
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප
dc.subject වාරිකර්මාන්ත en_US
dc.title යළි පණ ලබන වාරි ශිෂ්ටාචාරය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account