සොබා දහමේ හදවත ජලයයි

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-22T05:09:06Z
dc.date.available 2013-10-22T05:09:06Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation 2p. en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/295
dc.language.iso other en_US
dc.publisher බත්තරමුල්ල:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය en_US
dc.relation.ispartofseries පත්‍රිකා අංක:1
dc.subject water en_US
dc.title සොබා දහමේ හදවත ජලයයි en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account