ස්වභාවික විපත් කළමනාකරණය තවමත් අභියෝගයක් ද?

Show simple item record

dc.contributor.author ගොඩකන්ද, ජී.එස්.
dc.date.accessioned 2014-09-02T09:50:12Z
dc.date.available 2014-09-02T09:50:12Z
dc.date.issued 2011-01-16
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 04 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2966
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject ස්වභාවික විපත් en_US
dc.title ස්වභාවික විපත් කළමනාකරණය තවමත් අභියෝගයක් ද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account