න්‍යෂ්ටික බලාගාර පිපිරීමෙන් ජනතාව අතර මෙතරම් තිගැස්මක් ඇයි?

Show simple item record

dc.contributor.author ගීගනආරච්චි, ජී.
dc.date.accessioned 2014-09-09T08:07:47Z
dc.date.available 2014-09-09T08:07:47Z
dc.date.issued 2011-03-28
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/3036
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject න්‍යෂ්ටික අනතුරු en_US
dc.title න්‍යෂ්ටික බලාගාර පිපිරීමෙන් ජනතාව අතර මෙතරම් තිගැස්මක් ඇයි? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account