ඔබේ ආහාරවල ඔබට හානිකර විෂ ද්‍රව‍ය තිබිය හැකිය

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-23T05:28:19Z
dc.date.available 2013-10-23T05:28:19Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation 2p. en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/313
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය en_US
dc.subject food en_US
dc.title ඔබේ ආහාරවල ඔබට හානිකර විෂ ද්‍රව‍ය තිබිය හැකිය en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account