කතරගම යන අතරමග කුණු දමා වැනසීය යාල වනබිම

Show simple item record

dc.contributor.author රන්වැල්ල, නයනක
dc.date.accessioned 2014-09-17T05:47:34Z
dc.date.available 2014-09-17T05:47:34Z
dc.date.issued 2011-08-07
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 33 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/3237
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject යාල en_US
dc.subject පරිසර විනාශය en_US
dc.title කතරගම යන අතරමග කුණු දමා වැනසීය යාල වනබිම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account