ආගන්තුක ආක්‍රමණික ජීවීන් පිළිබඳ දැක්ම වෙනස් විය යුතුද?

Show simple item record

dc.contributor.author විසුම්පෙරුම, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-09-24T04:46:34Z
dc.date.available 2014-09-24T04:46:34Z
dc.date.issued 2011-07-06
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/3293
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject ආක්‍රමණශීලී ජීවින් en_US
dc.title ආගන්තුක ආක්‍රමණික ජීවීන් පිළිබඳ දැක්ම වෙනස් විය යුතුද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account