පින්නවල අලි නිවහන රැකදෙන්න! ජනපතිතුමන්ට විවෘත සංදේශයක්

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රකාශ්, සුපුන් ළහිරු
dc.date.accessioned 2014-10-27T06:46:48Z
dc.date.available 2014-10-27T06:46:48Z
dc.date.issued 2011-07-19
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3324
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject පින්නවල en_US
dc.subject අලි ඇතුන් සංරක්ෂණය en_US
dc.title පින්නවල අලි නිවහන රැකදෙන්න! ජනපතිතුමන්ට විවෘත සංදේශයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account