සොබා දහම සුරැකීමේ බෞද්ධ ක්‍රමවේද

Show simple item record

dc.contributor.author අමරවිශ්ව, එම්.
dc.date.accessioned 2014-10-30T04:12:34Z
dc.date.available 2014-10-30T04:12:34Z
dc.date.issued 2011-12-18
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 19 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3421
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject බුදුදහම සහ පරිසරය en_US
dc.title සොබා දහම සුරැකීමේ බෞද්ධ ක්‍රමවේද en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account