නිල් තල්මසුන් සොයා ගැඹුරු දියඹේ සොඳුරු සැරිසර

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රියන්ත, එච්.
dc.date.accessioned 2014-10-31T06:31:04Z
dc.date.available 2014-10-31T06:31:04Z
dc.date.issued 2011-11-21
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 21 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3478
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject නිල් තල්මසුන් en_US
dc.title නිල් තල්මසුන් සොයා ගැඹුරු දියඹේ සොඳුරු සැරිසර en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account