රටේ අනාගතය වැස්සට නියඟයට බාර දෙමු ද?

Show simple item record

dc.contributor.author ලියනගේ, යූ.
dc.date.accessioned 2014-11-04T09:05:28Z
dc.date.available 2014-11-04T09:05:28Z
dc.date.issued 2011-10-30
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3539
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject ස්වභාවික විපත් en_US
dc.title රටේ අනාගතය වැස්සට නියඟයට බාර දෙමු ද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account