යාල වන උයනේ දඩ මස් කෙළියේ අලුත් පැතිකඩ පොලිසියත් දඩයක්කාරයන්ගේ ද?

Show simple item record

dc.contributor.author රන්වැල්ල, නයනක
dc.date.accessioned 2014-11-12T03:46:28Z
dc.date.available 2014-11-12T03:46:28Z
dc.date.issued 2010-03-14
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 29 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3629
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject වන සතුන් en_US
dc.title යාල වන උයනේ දඩ මස් කෙළියේ අලුත් පැතිකඩ පොලිසියත් දඩයක්කාරයන්ගේ ද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account