විදුලිබල පනතේ සැලසුම් මහින්ද චින්තනයට අනුකූලද?

Show simple item record

dc.contributor.author ලියනගේ, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-11-14T05:09:07Z
dc.date.available 2014-11-14T05:09:07Z
dc.date.issued 2010-04-11
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 04 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3669
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject විදුලි බලය en_US
dc.title විදුලිබල පනතේ සැලසුම් මහින්ද චින්තනයට අනුකූලද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account