කබලෙන් ලිපට විසිවන අපේ ජෛවවිවිධත්ව සංරක්ෂණය!

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රකාශ්, සුපුන් ළහිරු
dc.date.accessioned 2014-11-18T08:56:06Z
dc.date.available 2014-11-18T08:56:06Z
dc.date.issued 2010-05-11
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3762
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject ජෛවවිවිධත්වය en_US
dc.title කබලෙන් ලිපට විසිවන අපේ ජෛවවිවිධත්ව සංරක්ෂණය! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account