2010 ජෛවවිවිධත්ව ඉලක්කය අහිමි වේ - සංරක්ෂණ උත්සහය අසාර්ථක ද?

Show simple item record

dc.contributor.author විසුම්පෙරුම, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-11-18T09:37:19Z
dc.date.available 2014-11-18T09:37:19Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/3764
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject ජෛවවිවිධත්වය en_US
dc.title 2010 ජෛවවිවිධත්ව ඉලක්කය අහිමි වේ - සංරක්ෂණ උත්සහය අසාර්ථක ද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account