කල්පිටියේ ඉදිවන සංචාරක පුරය.

Show simple item record

dc.contributor.author වික්‍රමරත්න, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-12-11T07:22:35Z
dc.date.available 2014-12-11T07:22:35Z
dc.date.issued 2010-10-03
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 04 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/4126
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject සංචාරක කර්මාන්තය en_US
dc.title කල්පිටියේ ඉදිවන සංචාරක පුරය. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account