දැන්වත් පේනවද? පිළියමක් නැත්ද?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-02-05T10:03:20Z
dc.date.available 2014-02-05T10:03:20Z
dc.date.issued 1992-02-27
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි.04 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/430
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ:විජය නිව්ස්පේපර් ලිමිටඩ් en_US
dc.subject පරිසර දූෂණය en_US
dc.title දැන්වත් පේනවද? පිළියමක් නැත්ද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account