සංවර්ධිත රටවල වායු දූෂණය ශ්‍රී ලංකාවට දැඩිව බලපානවා.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණසේකර, එස්.කේ.
dc.date.accessioned 2014-12-15T07:19:41Z
dc.date.available 2014-12-15T07:19:41Z
dc.date.issued 2010-10-18
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/4913
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject වායු දූෂණය en_US
dc.subject දේශගුණික වෙනස්විම en_US
dc.title සංවර්ධිත රටවල වායු දූෂණය ශ්‍රී ලංකාවට දැඩිව බලපානවා. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account