කුණුවලට යටවෙමුද එයින් වැඩක් ගනිමුද?

Show simple item record

dc.contributor.author මල්ලිකා, එල්.එස්.
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:51:08Z
dc.date.available 2014-12-23T08:51:08Z
dc.date.issued 2009-03-31
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5078
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject කැලි කසළ en_US
dc.title කුණුවලට යටවෙමුද එයින් වැඩක් ගනිමුද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account