පරිසර හිතකාමි පළිබෝධ මර්දනය.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණරත්න, කේ.බී.
dc.date.accessioned 2014-12-29T04:50:12Z
dc.date.available 2014-12-29T04:50:12Z
dc.date.issued 2009-04-21
dc.identifier.citation දිවයින, පි. i en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5106
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject පළිබෝධනාශක en_US
dc.title පරිසර හිතකාමි පළිබෝධ මර්දනය. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account