ලෝකයට ම තර්ජනයක් වී ඇති ආක්‍රමණික ආගන්තුක ජීවී විශේෂ

Show simple item record

dc.contributor.author විසුම්පෙරුම, ඩී.
dc.date.accessioned 2015-01-21T04:39:52Z
dc.date.available 2015-01-21T04:39:52Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 14, 15 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5487
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject ආක්‍රමණශීලී ජීවින් en_US
dc.title ලෝකයට ම තර්ජනයක් වී ඇති ආක්‍රමණික ආගන්තුක ජීවී විශේෂ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account