අල ඉපියන් (Potato tuber moths)

Show simple item record

dc.contributor.author අබේවික්‍රම, ආර්.
dc.date.accessioned 2015-01-22T03:38:16Z
dc.date.available 2015-01-22T03:38:16Z
dc.date.issued 2009-08-04
dc.identifier.citation දිවයින, පි. ii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5512
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject කෘමී පළිබෝධනාශක en_US
dc.title අල ඉපියන් (Potato tuber moths) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account