බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව නංවන්නේ කෙසේද?

Show simple item record

dc.contributor.author සියඹලාපිටිය, ටී.
dc.date.accessioned 2015-02-20T04:13:01Z
dc.date.available 2015-02-20T04:13:01Z
dc.date.issued 2009-10-17
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5767
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject බලශක්තිය en_US
dc.title බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව නංවන්නේ කෙසේද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account