ගෝලීය අර්බුදය අපේ රටවලට බලපාන අයුරු

Show simple item record

dc.contributor.author වෙත්තසිංහ, ආර්.
dc.date.accessioned 2015-02-20T06:07:56Z
dc.date.available 2015-02-20T06:07:56Z
dc.date.issued 2009-10-18
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 19 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5770
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject ගෝලීය අර්බුදය en_US
dc.title ගෝලීය අර්බුදය අපේ රටවලට බලපාන අයුරු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account