වායු දූෂණයට පිළියම් දිය යුත්තේ අධිකරණයද? විධායකයද?

Show simple item record

dc.contributor.author සමරජීව, ආර්.
dc.date.accessioned 2015-02-24T06:01:32Z
dc.date.available 2015-02-24T06:01:32Z
dc.date.issued 2008-02-03
dc.identifier.citation ඉරිදා රාවය, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5802
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා රාවය en_US
dc.subject වායු දූෂණය en_US
dc.title වායු දූෂණයට පිළියම් දිය යුත්තේ අධිකරණයද? විධායකයද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account