"ධනවත් රටවලට පමණක් සලකන මේ ක්‍රමය වෙනස් විය යුතුයි"

Show simple item record

dc.contributor.author කුමාර, සී.එල්.
dc.date.accessioned 2015-03-02T06:11:59Z
dc.date.available 2015-03-02T06:11:59Z
dc.date.issued 2008-02-24
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 33 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5836
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject දේශගුණික වෙනස්විම en_US
dc.title "ධනවත් රටවලට පමණක් සලකන මේ ක්‍රමය වෙනස් විය යුතුයි" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account