ශබ්ද දූෂණයට මෙන්ම අක්ෂි දූෂණයටද වැට බැඳිය යුතුය.

Show simple item record

dc.contributor.author හෙට්ටිගේ, එස්.ටී.
dc.date.accessioned 2015-03-16T04:11:04Z
dc.date.available 2015-03-16T04:11:04Z
dc.date.issued 2009-01-29
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 16 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/5987
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject ශබ්දු දූෂණය en_US
dc.title ශබ්ද දූෂණයට මෙන්ම අක්ෂි දූෂණයටද වැට බැඳිය යුතුය. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account