නව කැකුලම "සබ්බේ සත්වා ආහාරට්ඨිතිකා"

Show simple item record

dc.contributor.author අමරසූරිය, කේ.
dc.date.accessioned 2015-03-19T03:38:52Z
dc.date.available 2015-03-19T03:38:52Z
dc.date.issued 2008-03-27
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6239
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject කෘෂිකර්මය en_US
dc.title නව කැකුලම "සබ්බේ සත්වා ආහාරට්ඨිතිකා" en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account