කුරුලු උණ විකුණා කන පෝරිසාදයෝ

Show simple item record

dc.contributor.author දීපිකා, අයි.
dc.date.accessioned 2015-03-30T06:55:08Z
dc.date.available 2015-03-30T06:55:08Z
dc.date.issued 2006-01-26
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6435
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject කුරුලු උණ en_US
dc.title කුරුලු උණ විකුණා කන පෝරිසාදයෝ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account