ගංවතුරට පෙර....තෙත් බිම් ගැන සිතුවා නම්...

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රකාශ්, සුපුන් ළහිරු
dc.date.accessioned 2015-03-30T10:23:32Z
dc.date.available 2015-03-30T10:23:32Z
dc.date.issued 2008-05-06
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6443
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject ගංවතුර en_US
dc.title ගංවතුරට පෙර....තෙත් බිම් ගැන සිතුවා නම්... en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account