තවත් වන උයනකට දෙවැනි නොවන මාදුරුඔය

Show simple item record

dc.contributor.author කණහැරආරච්චි, ජේ.
dc.date.accessioned 2015-03-31T06:59:20Z
dc.date.available 2015-03-31T06:59:20Z
dc.date.issued 2006-03-07
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6464
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject වනෝද්‍යාන en_US
dc.title තවත් වන උයනකට දෙවැනි නොවන මාදුරුඔය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account