පිරිහෙන කොළඹට පණදෙන පිළිවෙත

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රේමරත්න, ජේ.
dc.date.accessioned 2015-04-01T04:37:35Z
dc.date.available 2015-04-01T04:37:35Z
dc.date.issued 2006-03-15
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 07 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6505
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject නාගරික ප්‍රදේශ en_US
dc.title පිරිහෙන කොළඹට පණදෙන පිළිවෙත en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account