මොරගහකන්දෙන් රජරටට පායන 'අලුත් ඉරක්'

Show simple item record

dc.contributor.author අබේසිංහ, නිහාල් පී.
dc.date.accessioned 2015-04-01T08:20:55Z
dc.date.available 2015-04-01T08:20:55Z
dc.date.issued 2008-08-17
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6560
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject මොරගහකන්ද en_US
dc.title මොරගහකන්දෙන් රජරටට පායන 'අලුත් ඉරක්' en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account