පරිසර බද්ද ගෙනාවේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නමද?

Show simple item record

dc.contributor.author ද සිල්වා, ටී.
dc.date.accessioned 2015-04-01T10:27:42Z
dc.date.available 2015-04-01T10:27:42Z
dc.date.issued 2008-08-20
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 23 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6570
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject පරිසර සංරක්ෂණ බදු en_US
dc.title පරිසර බද්ද ගෙනාවේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නමද? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account