අකුණුසර, ඩෙංගු සහ උණුසුම සහිත කාලගුණයට සූදානම් වෙමු

Show simple item record

dc.contributor.author කාරියවසම්, එස්. එච්.
dc.date.accessioned 2015-04-01T10:30:46Z
dc.date.available 2015-04-01T10:30:46Z
dc.date.issued 2006-03-31
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6571
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject කාලගුණය en_US
dc.title අකුණුසර, ඩෙංගු සහ උණුසුම සහිත කාලගුණයට සූදානම් වෙමු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account