අහසින් වැටී මුහුදට ගලන වැහිවතුර ගැන වැඩියෙන් හිතමු

Show simple item record

dc.contributor.author ඈපාකන්ද, එන්. එස්. බී.
dc.date.accessioned 2015-04-02T09:26:39Z
dc.date.available 2015-04-02T09:26:39Z
dc.date.issued 2006-04-05
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 18 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/6707
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ජලය en_US
dc.title අහසින් වැටී මුහුදට ගලන වැහිවතුර ගැන වැඩියෙන් හිතමු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account