ගිං ගඟේ සමනළිය හත්මාලේ ඇල්ල

Show simple item record

dc.contributor.author ජයසිංහ, ආර්. ඒ.
dc.date.accessioned 2014-02-13T06:37:09Z
dc.date.available 2014-02-13T06:37:09Z
dc.date.issued 1997-02-16
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි.06 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/680
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject ගංගා en_US
dc.subject ඇල දොල en_US
dc.subject වැව්
dc.title ගිං ගඟේ සමනළිය හත්මාලේ ඇල්ල en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account